2 böcker om miljöbalken du måste läsa

Vill du lära dig mer om miljöbalken?

Då har du kommit helt rätt.

1. Miljöbalken av Stefan Rubenson (2021)

Miljöbalken har nu varit i kraft i drygt 20 år och är en samlad miljölagstiftning som är sektorsövergripande.

Ambitionen med miljöbalken är att utifrån en modern syn på ekologisk hållbarhet åstadkomma en sektorsövergripande
miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att styra användningen av vårt gemensamma arv..

Sverige och svensk miljölagstiftning ingår också i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning, inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll. De avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges en mer ingående redovisning. I denna nya upplaga beskrivs också utvecklingen under senare år med utbyggd lagstiftning om miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och avfallslagstiftning, skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraff samt en ny ordning för vattenrätten.

Se även  3 böcker om invandring alla måste läsa

Särskild uppmärksamhet ägnar boken åt den omfattande praxis som nu växt fram med en radnya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens domar. Också Högsta domstolens nyare praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.

Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktiskt vägledning i miljörättsliga frågor.

2. Miljöbedömningar i miljöbalken av Annika Ryegård, Ann Åkerskog (2020)

Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Eftersom miljöbedömningen är en lagstadgad process som krävs i komplexa planerings- och prövningssituationer finns många hänvisningar till lagar i texten. Boken ger också en orientering i hur miljöbedömningar kan integreras i demokratiska processer och hur den ger en grund för att fatta informerade beslut.

Se även  2 böcker om miljöetik du måste läsa

Boken är avsedd som kurslitteratur vid högskolans kurser i ämnet, men vänder sig även till yrkesverksamma som en introduktion och vägledning till miljöbedömning.

Boken behandlar bland annat följande områden:

  • Grundläggande arbetssätt i miljöbedömningar
  • Strategisk miljöbedömning
  • Specifik miljöbedömning
  • Samordning mellan strategisk och specifik miljöbedömning
  • Olika roller i miljöbedömningar

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇